Õppekava

Õppekava koosneb üldosast ja õppekava lisadest ainevaldkondade põhjal:

Õppekava üldosa

LISA 1           Keele ja kirjanduse ainekava

LISA 2           Võõrkeelte ainekava

LISA 3           Matemaatika ainekava

LISA 4           Loodusainete ainekava

LISA 5           Sotsiaalainete ainekava

LISA 6           Kunstiainete ainekava

LISA 7           Tehnoloogia ainekava

LISA 8           Kehalise kasvatuse ainekava

LISA 9           Majandusõpetuse ainekava

LISA 10         Usundiõpetuse ainekava

LISA 11         Karjääriõpetuse ainekava

LISA 12         VKK loovtöö läbiviimise kord põhikooli 3. kooliastmes

LISA 13        Lihtsustatud õpe