Raamatukogu põhimäärus

I ÜLDSÄTTED

 1. Võru Kesklinna Kooli raamatukogu (edaspidi “raamatukogu”) on Võru linna munitsipaalomandisse kuuluv raamatukogu.
 2. Raamatukogu asub Võru Kesklinna Koolis aadressil Vabaduse 12, Võru 605609.
 3. Raamatukogu vajadused kaetakse kooli eelarvest.
 4. Raamatukogu juhindub oma tegevuses “Kooliraamatukogu töökorralduse alustest” (Haridusministri määrus nr.1 02.01.01), kooli põhimäärusest ja koolis väljaantud seadusaktidest.

II RAAMATUKOGU ÜLESANDED

Kooliraamatukoguna

 1. teenindab kooli õpilasi, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali ning lapsevanemaid
 2. komplekteerib oma kogud vajalike väljaannetega, säilitab ja teeb need lugejatele kättesaadavaks
 3. töötleb raamatukokku saabunud väljaandeid ning koostab vajalikud infosüsteemid (kataloogid, kartoteegid, andmebaasid)
 4. vastab päringutele, annab informatsiooni
 5. korraldab näitusi, muid üritusi ning tutvustab oma kogusid
 6. peab raamatukogu arvestust, annab oma tegevusest aru kooli juhtkonnale ning esitab statistilise aruande Võru Lasteraamatukogu kaudu Kultuuriministeeriumile
 7. arendab koostööd teiste raamatukogudega

III RAAMATUKOGU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:

 1. täiendada oma kogusid ostude, annetuste ja vahetustega
 2. osutada raamatukogu kasutajaile tasulisi eriteenuseid
 3. kasutada otstarbekalt kooli vara ning tagada selle heaperemehelik säilitamine
 4. tagada eelarveliste vahendite sihipärane ja otstarbekas kasutamine

IV RAAMATUKOGU TÖÖTAJAD

 1. Raamatukogus töötab raamatukoguhoidja, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu kooli direktor.
 2. Raamatukoguhoidja vastutab oma kogude hoidmise, säilimise ja kasutamisvõimaluste tagamise ning teavikute nõuetekohase arvestuse eest, samuti mittevajalike teavikute eemaldamise ja kasutamata teavikute üleandmise eest.