Oleme liitunud Erasmus+ projektidega

LittleBigEntrepreneurs – Design Thinking and Gaming Applied to Entrepreneurship Education
LittleBigEntrepreneus – disainmõtlemine ja mängimine ettevõtlusõppe töövahenditena

Projekti kestus

1.10.2020 – 31.08.2023

Projekti partnerid

  • Võru Kesklinna Kool, Eesti
  • Medneradona fakulteta za drušbene in poslovne študije, Sloveenia
  • Advancis-business services, LDA, Portugal
  • Boon Unipessoal, LDA., Portugal
  • Osnovna šola borcev za severno mejo, Sloveenia
  • Chania directorate of primary education, Kreeka

Projekti kirjeldus

VäikesteSuurteEttevõtjate põhieesmärgiks on luua lastele suunatud arvutimäng, mis õpetab ettevõtluse võtmepädevusi ja ettevõtlikku hoiakut läbi disainmõtlemise. Mäng on suunatud 6-10 aastastele õpilastele. Lisaks mängule valmib juhendmaterjal disainmõtlemise võimalustest ettevõtlusõppe õpetamisel.

Projekti jooksul viiakse partnerorganisatsioonides ning nendega seotud koolides läbi mitmeid ettevõtlust tutvustavaid tegevusi nt laadad, õppepäevad jmt.

15.-28. novembril 2015 viibis Võru Kesklinna Kooli saksa keele õpetaja Evi Niilits projekti Erasmus+ toetusel külalisõpetajana Austrias. Projekt on mõeldud Taani, Soome, Leedu, Norra, Sloveenia ja Eesti saksa keele õpetajatele täiendkoolituseks.

Esimesel koolitusnädalal tutvutakse Austria koolisüsteemiga, kuulatakse loeguid ja arutletakse teemal „Saksa keel  võõrkeelena“. Kavas on ka külastada erinevaid koole Viinis.

Teisel nädalal toimub praktiline õppetöö ühes Viini gümnaasiumis nimega

Sprachliches, realistisches und wirtschaftskundliches Gymnasium.

Projekti eesmärgiks on kohtuda teiste kolleegidega Euroopa riikidest ja vahetada nendega tööalaseid kogemusi.

On kasulik teada saada, kuidas näeb välja Austria koolisüsteem; kui motiveeritud on õpilased ja õpetajad,  kuidas osalevad  õpilased õppetundides ja kuidas motiveerivad õpetajad oma õpilasi võõrkeele tundides. Missuguseid aktiivõppemeetoteid kasutab õpetaja. On huvitav tundma õppida Austria kooli  hindamissüsteemi, teadmiste kontrollimise võimalusi lähtuvalt  õpitulemustest ja õpilaste võimetest.

Samuti pakub huvi, kuidas motiveerib ja tunnustab  Austria kool oma õpilasi ja õpetajaid.

Saksa keele õpetajale on oluline teha koostööd teiste maade saksa keele  õpetajatega, õppida tundma Austria kultuuri, tavasid ja kombeid ja tajuda selle maa igapäevaelu.

Väga oluline on  tutvustada ka oma maad, luua kontakte õpilastega, kes on huvitatud suhtlemisest Eesti õpilastega. Oma kodulinna, kooli paremaks tutvustamiseks  sobib õpilaste poolt valmistatud videofilmi või PowerPoint esitlus, mida saab kasutada Austria koolis õppevahendina. Võimaluse korral teha  Austria kooli õpilaste, õpetaja abiga  Austria koolielu tutvustav videofilm õppevahendiks meie kooli õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.

Erasmus+ KA2 projekt

„Kliimadetektiivid koolis – mõtle globaalselt, tegutse lokaalselt”
„Klimadetektive unterwegs in der Schule – global denken, lokal Handeln”
“Climate detectives at school – think globally, act locally”

01.09.2020- 31.08.2023 – suunatud 7-16-aastastele õpilastele.

Käesoleva projektitöö eesmärgiks on aidata kaasa õpilaste mõttemaailma kujunemisele keskkonnateadlikuma käitumise kaudu nii koolis kui ka kodus.
Püüame suunata õpilasi andma oma panust loodussäästlikuks tegutsemiseks puhtama eluruumi nimel. Märksõnadeks on eelkõige igaühe mõttemaailma muutmine ja keskkonnasõbralik tarbimine.
Töötada välja juhised õpilaste   keskkonnasõbralike harjumuste kujundamiseks ning teadlikkuse tõstmiseks igapäevaelus.

Projektis osalevad Saksamaa (Gemeinschafts- und Sekundarschule “A. S. Puschkin”), Ungari (Venkerti Primary School), Eesti (Võru Kesklinna Kool). Projekti koordinaator on Saksamaa kool.

Erasmus+ KA2 projekt „Today a reader, tomorrow a leader“ (2016-2018) on suunatud 7-12-aastastele õpilastele. Projekti eesmärgiks on äratada õpilastes lugemishuvi, arendada nende lugemisoskust ja suulist väljendusoskust, laiendada õpilaste sõnavara ning silmaringi, tutvustada nii oma riigi kui partnerriikide kirjandust ning kultuuri. Projektis osalevad viis kooli järgmistest riikidest: Belgia, Hispaania (Cataloonia), Eesti, Poola, Slovakkia. Projekti tegevustesse kaasatakse lisaks õpilastele ja õpetajatele ka erinevaid huvigruppe: lapsevanemad, lasteaiad, kogukonna liikmed.