Järelvalve

Järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Telefon: 735 0222

e-post: hm@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuseseiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Andmekaitsespetsialist:

Sirje Peris
e-post: andmekaitse@voru.ee
kontakttelefon: 526 3141

Andmekaitsespetsialisti kontaktisik Võru Kesklinna Koolis:

Tõnis Anton
e-post: tonis@vkk.edu.ee

Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus:

Lembitu 2a
Võru, 65608
e-post: louna@terviseamet.ee
Telefon: 782 1138