Kiusamisvaba kool

Võru Kesklinna Koolis rakendatakse alates 2018. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I, II ja III kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis 1., 4. ja 7. klassides;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut – https://www.kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/ )

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

KiVa juhtumite lahendamine

 • Kui on tulnud teade võimaliku kiusamise kohta, siis otsustab KiVa tiim saadud eelinfo põhjal, kas tegemist on konflikti või kiusamisjuhtumiga. Konflikti korral leiab lahenduse klassijuhataja, aineõpetaja või tugispetsialist.
 • Kiusamisjuhtumid lahendatakse KiVa tiimi poolt vastavalt Kiva programmis ettenähtud meetoditega:
  • vestlus ohvriga,
  • vestlus kiusa(te)ga individuaalselt või grupis,
  • Järelvestlus ohvriga.
   Vestluste käigus sõlmitakse kokkulepped kiusamise lõpetamiseks.
   Järelvestlusel kontrollitakse kokkulepetest kinnipidamist, kas kiusamine on lõppenud.

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:

Saada kiri KiVa meeskonnale

  Nimi*

  Email*

  Teema

  Teade