VEPA Käitumisoskuste Mäng

Meie koolis rakendatakse mitmetes klassides VEPA Käitumisoskuste Mängu.

VEPA Käitumisoskuste Mäng on meetodite kogum, mida õpetaja saab kasutada tunnis õpitegevust katkestamata. VEPA loob klassis hooliva ja toetava õpikeskkonna.

VEPA arendab mängulisel viisil õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arengut. VEPA on lahe mäng, mis toob kooliellu rahu ja rõõmu.

VEPA on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tõenduspõhine ennetustegevus, mis vähendab noorte riskikäitumist ja mõjutab positiivselt laste elukäiku (TAI).

Pikaaegsed teadusuuringud on näidanud, et metoodika rakendamine koolikeskkonnas:

  • vähendab õpilaste käitumisprobleeme, k.a. aktiivsus- ja tähelepanuhäireid;
  • vähendab vägivaldset ja agressiivset käitumist;
  • vähendab koolikiusamist;
  • vähendab spetsiaalsete tugiteenuste kasutamist ning vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi;
  • vähendab tõenäosust depressiooniks ning ennetab suitsiidset käitumist;
  • ennetab sõltuvusainete tarvitamist;
  • vähendab alaealiste õigusrikkumisi, kuritegelikku käitumist ning antisotsiaalse isiksushäire tekkimise tõenäosust;
  • suurendab õpiedukust ning akadeemilisi saavutusi, k.a. keskkooli lõpetamise ja ülikooli astumise tõenäosust.

Rohkem infot: vepa.ee või terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/vepa-mang.