ER65 BioAware

Projekti ER65 BioAware kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Projekti periood: 18.04.2019-17.04.2022
Maksumus: 619 683 eurot, millest 90% on toetus ja 10 % on partnerite omafinantseering.

Võru linna tegevused projektis: 334 051,14 eurot, sh toetus 300 645,90 eurot ja omafinantseering 33 405,24 eurot.
Võru gümnaasiumi tegevused projektis: 6616,86 eurot, sh toetus 5955,17 eurot ja omafinantseering 661,69 eurot.

Partnerid: Võru Linnavalitsus (juhtpartner), Võru Gümnaasium, Pihkva linna administratsioon, Pihkva Ökoloogia-Bioloogia Keskus.
Kaasatud partnerid: Võru Kesklinna Kool, Võru Kreutzwaldi Kool, Keskkonnaamet, Võru Järve Kool, Pihkva Humanitaar Lütseum, Erivajaduste keskus nr 1.

Projekti eesmärk: suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku käitumise vajalikkusest ning luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum.

Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala.
Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid või kunstiprojekte ning parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte teaduskonverentsil.

Projekti tulemus: Inimesed, eelkõige noored teadvustavad keskkonnakaitse vajadust ning on teadlikumad linnakodanikud, kes hoiavad linna looduskeskkonda.

Olulised veebilehed:

Toimunud tegevused:


Veel projekti tegevusi meie koolis

1) 14.-18.09.2020 Maailmakoristuspäev

Meie koolil on tore komme osaleda maailmakoristuspäeval. Sel korral ei olnud õpilastele määratud kindlat päeva või koristamise kohta. Terve nädala jooksul käisid kõik kooli õpetajad ja õpilased ringi kindad käes ja silmad lahti ning korjasid kokku oma teele jääva prahi ja konid. Kokku kogusime peaaegu 3000g konisid (10g on 20 koni), muust prahist rääkimata.

Mis on konides ja väikeprügis ohtlikku, saab rohkem lugeda siit:

https://www.maailmakoristus.ee/prygifaktid/

* * *

2)  Loovtöö – prügikastid

Õpilased valmistasid loovtööna prügisorteerimist võimaldavad prügikastid.

Kevin Räbovõitra
Mattias Eskla
Juhendaja: Triinu Kärbla

Ava loovtöö

* * *

3) Näitus “Üks õppekäik Koreli Ümbruses”

Õpilased pildistasid maketi inimestega korrastatud Koreli oja puhkealal mahavisatud prügi. Kokku valmis 50 fotot ja näitust valmistas ette 47 õpilast.

* * *

4) Test tund, 18.09.2020

9.a klassi 17 õpilast lahendasid läbi kõik BioAware projekti käigus Tartu Loodusmaja teadurite poolt koostatud töölehed Koreli oja ääre uurimiseks.

* * *

5)  Aprill-september 2020 Rahvusvaheline foto ja kunstitööde konkurss “Whirlpool”

Konkursile saadeti 26 fotot, 17 autorilt. Kõiki tehtud fotosid saab näha siit: https://drive.google.com/drive/folders/1Cl0_nwOhkvvxbhtONyB-xNF1IS5p2tGm?usp=sharing

* * *

6)  21.09.2020 Mänguline keskkonnaõpe Pokumaal

2.b klassi õpilased osalesid mängulisel keskkonnaõppe tunnil Pokumaal. Kokku osales retkel 24 õpilast.

* * *

7)  23.-25.09.2020 Veeselgrootute uurimine Võrtsjärve ääres

6. klasside õpilased osalesid õppepäevadel Võrtsjärve ääres. Õppekäigu eesmärgiks oli paremini tundma õppida veeselgrootuid. Kokku osales õppepäevadel 50 õpilast.

* * *

8) Tartu Loodusmaja Õppeprogramm „“Elurikkus ja selle muutused tänapäeval“
9.a klass ja 9.c klass 02.12.2020
9.b klass 03.12.2020

Õppeprogrammis osalejad said teadmisi liikide levimisest Maal minevikus ning tänapäeval kliimamuutuse valguses, liikide omavahelistest suhetest, Maal aset leidnud suurtest liikide väljasuremislainetest ning inimese osatähtsusest liikide levimisel. Õpilased läbisid kaheksa praktilist tööpunkti, saades teadmisi ohtlike võõrliikide levimise ning mõjust kohalikele kooslustele, tutvusid ohustatud liikide kaitsetegevusega euroopa naaritsa näitel,  Tartu loodusmajas elavate lemmikloomadega, kellest osad liigid kuuluvad samuti ohtlike võõrliikide nimekirja. Praktilise tööna tehti  liikide levimise katse laeva ballastveega. Programmis kasutati ka loomanahku (hunt, rebane, kährik, mink, euroopa naarits) ja lindude (valgepõsk-lagle, mustlagle) topiseid.

* * *

9) Pernova Loodusmaja õppeprogramm „Eesti imetajad – koljude määramine“
8.c klass 16.11.2020
8.a ja 8.b klass 24.11. 2020

Õppeprogrammis anti ülevaade Eesti imetajatest, süstemaatikast ja bioloogilisest mitmekesisusest; hammaste tüüpidest, hambavalemist, toitumise eripäradest koljude  näitel. Toimus praktikum  neljaliikmelistes gruppides.

Õppetöös kasutati  Pernova Hariduskeksuse koljude õppekollektsiooni, Eesti metsloomade topiste kogu, määrajaid ja iPade.

* * *

10) Näitus “Koreli etüüdid”

* * *

11) Fotode kogumine teemal “Olen keskkonnasõber”

Padleti keskkonnas: https://padlet.com/anu_koop/xl8wvff9uythyn

* * *

12) RMK Pähni õppeprogramm „Läbi põllu metsa äärde“
08.10.2020 2.a klass 25 õpilast
15.10. 2020 2. b klass, 25 õpilast

Programm algas läbi metsa minekuga. Metsateel kõndides vaadati ja uuriti, mida leidub metsas söödavat. Jõudes põllu äärde, kus käis hoogne viljalõikus, räägiti ja õpiti selgeks teraviljad. Külastuskeskuses köeti leivaahi, segati leivatainas ja iga laps peitis oma leivakaku sisse metsast leitud söödava „materjali“.  Nähtu-kuuldu võeti kokku töölehti täites. Laste jaoks tore, õpetlik ja teistsugune koolipäev.

* * *

13) Võrumaa Keskkonnaameti programm „Uurime raba “ Luhasoos
05.10. 2020 7.a klass 17 õpilast
06.10.2020 7.b,d,f,e klass 24 õpilast
07.10 2020 7.c klass 21 õpilast

Programmis tutvusid õpilased raba kui elukeskkonnaga ja õppisid tundma sealseid liike, nende kohastumusi ning omavahelisi seoseid. Programm avardas õpilaste silmaringi, arendas taju ja oskust märgata rabakoosluse eripära. Vaatluste ja arutelude põhjal mõistavad õpilased soode kujunemise lugu ning teavad erinevad soode arenguetappe,  raba kasutusvõimalusi ning hoidmise vajalikkust.

* * *

14) Uurimuslik AHHAA-ÕPE

3. klassid osalesid uurimuslikul õppepäeval 10. ja 12.mail 2021.a.

Õppepäeva teemaks oli elekter. Kõigepealt toimus sissejuhatus päeva, kus läbiviijad tutvustasid end, küsisid mida teame elektrist, toimus arutelu ja rühmadesse jaotamine.

Jätkus tegevus töötoas. Elekter puu- ja köögiviljades.

Igal rühmal olid erinevad puu- ja köögiviljad. Nendeks olid: õun, kurk, porgand, sidrun, kartul ja banaan. Rühmad moodustasid antud materjalidest vooluringi nii, et puu- ja köögiviljad olid patareiks.

Veel oli laual tsingi ja vase plaat, pirn ja juhtmed. Pärast seda mõõdeti vastava aparaadiga puu- ja köögiviljade pinget. Selgus, et kõige suurem pinge oli õunal ja kõige väiksem pinge kartulil.

Järgmisena külastasime teadusteatrit: Särisev elekter.

Katsed olid väga huvitavad ja põnevad. Katse materjaliks olid õhupallid, plekkpurgid, terasvill, nahk, generaatorid ja mikrolaineahi.

Lapsed said ka ise osaleda katsetes.

Põnevad olid ka uurimisülesanded saalis:

 • Salapärane magnet (väli). Lapsed pidid üles otsima eksponaadi Pöörisvoolud. Nad pidid rõngasmagneteid alla laskma mööda erinevast materjalist torusid ja vastama küsimustele.
 • Nutikad korrastustööd. Selles ülesandes tuli võimalikult kiiresti  sorteerida kolmeks: paber, puit, metall.
 • Elektrijuhid. Vaja oli  otsida eksponaat Elektroonikalaud. Kokku tuli panna pildilolev skeem ning proovima LED-pirni ja vooluallika vahele ühendada erinevaid materjale. Lapsed vastasid küsimustele, millised materjalid juhivad  ja millised ei juhi elektrit.
 • Keeda vett! Kõigepealt tuli leida vee keetmise eksponaat, istuda sinna peale ja vändata nagu jalgratast nõnda, et  suudaks tõsta vee temperatuusi 1 kraadi võrra. Mõõtmiseks kasutati stopperit.
 • Elektroskoop. Lapsed pidid hõõruma plastpulka fliiskanga või majapidamispaberiga, siis lähenema pulgaga elektroskoobi metallist kerale ja jälgima osutit seadme sees. Seejärel liigutama pulka eemale.

Mida märkasid ja miks osuti nii käitus?

Õppepäev lõppes kokkuvõttega. Mida uut said teada? Mis meeldis?

Kõige põnevam asi, mida nägid?

Õppepäev kinnistas õpitut, saadi uusi teadmisi ja harjutati koostööd rühmades. Oli väga hariv päev!

Õpetaja Hele Hinn

* * *

15) Võrumaa Keskkonnaameti programm „Pinnamood Vällamäe matkarajal“
17.05. 2021 7.a ja 7.f klass 24 õpilast
18.05.2021 7.b klass 19 õpilast
24.05. 2021 7.c klass 21 õpilast

TEGEVUSTE KÄIK

 • Vällamäe parklas jagati õpilased paaridesse, anti lastele vajalikud õppevahendid, tuletati meelde kaardi leppemärgid ja kompassi kasutamine, määrati asukoht kaardil ja liikumissuund;
 • Rada läbiti töölehte täites – asukoha leidmine kaardil, samakõrgusjoonte abil vaatluspunktide kõrguste kandmine tabelisse ja Vällamäe profiili joonistamine;
 • Pulsi mõõtmine Vällamäe jalamil ja tipus – erinevuste võrdlemine ja analüüs;
 • Ilmakaarte määramine kaardi abil;
 • Majandusmetsa ja loodusmetsa võrdlus;
 • Pinnavormide kujunemine, erosioon, uhtorg;
 • Programmis osalenud õpilased kinnistasid geograafiatundides õpitut läbi praktiliste tegevuste.

* * *

16) KIK programm Võrtsjärve õppekeskuses 27.05.21 
5.a klass 20 õpilast
5.b,d 22 õpilast

27. ja 28. mail käisid 5. klasside õpilased Võrtsjärve Õppekeskuse aktiivõppeprogrammil “Veeselgrootud”. Õppeprogramm toimus EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses Järvemuuseumis ja  õppekeskuse lähedal tiigi ääres. Õppeprogrammis tehti tutvust meie veekogudes elavate suurselgrootute ja väiksemate selgroogsetega (konnad ja vesilikud). Püüti ja määrati tiigis elavad veeselgrootuid ning õpiti tundma kahepaiksete vastsejärke. Räägiti veeselgrootute tähtsusest ökosüsteemis ja veeselgrootute kasutamisest bioindikaatoritena veekogu seisundi määramisel.

* * *

17) 1. klasside õpilased Pokumaal

25. ja 26. mail osalesid 1. klasside õpilased SA Pokumaa aktiivõppeprogrammis „Õuesõppemängud talumaastikul“. Toimus metsamatk mööda taimeõpperada Padasoomäe tallu, kus tehti tutvust talukultuuriga – õpiti tundma taluhooneid, koduloomi ja taluõue taimi. Uuriti loodust enda ümber ja räägiti, kuidas tulid inimesed toime ilma kaupluste, elektri või isegi korstnata majas elades.

* * *

18) Õppeprogramm “Eesti kooslused botaanikaaias”
07.10.2021 9.a klass 18 õpilast
12.10.2021 9.c klass 13 õpilast
14.10.2021 9.b klass 16 õpilast

Õppeprogramm algas sissejuhatusega  Eesti kooslustesse. Tutvustati koosluste kujunemise põhimõtteid, mullastiku, vee ja valguse osatähtsust koosluste kujunemisel, taimede rindelist kasvu ja omavahelist sobivust, inimtegevuse osa koosluste kujunemisel. Anti  ülevaade loo-, pärisaru-, lammi- ja rannaniidul, rabas ja soostunud niidul, laane-, palu-, salu- ja soostuvas metsas kasvavatest tunnustaimedest. Toimus temaatiline ekskursioon botaanikaaia pargis Eesti taimede osakonnas, millele järgnesid aktiivülesanded töölehega väikestes rühmades. Iga rühm sai  ülesande tutvuda põhjalikumalt ühe botaanikaaia koosluspeenraga.  Lisaülesandena tuli lahendada Eesti taimede teemaline ristsõna.   Rühmatööna valmis üht kooslust kirjeldava plakat.
* * *
19) RMK Pähni õppeprogramm „Läbi põllu metsa äärde“
06.10.2021 2.b klass 23 õpilast
15.10. 2021 2. a klass, 24 õpilast
2.a ja 2.b klassi õpilased läbisid oktoobri alguses aktiivõppeprogrammi “Läbi põllu metsa äärde”, mille käigus õpiti selgeks, kuidas looduses toime tulla, milliseid tervailju Eestis kasvatatakse ja kuidas valmib leib. Lapsed said uusi teadmisi läbi praktiliste tegevuste.

Lisainfo: projektijuht Tiina Hallimäe, 7850922 või tiina.hallimae@voru.ee

“Antud väljaanne valmis Euroopa Liidu rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Võru Kesklinna Kool ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Programmi ega Euroopa Liidu seisukohti”

“Projekti ER65 BioAware kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames”