Päevakord:

  • Õppenõukogu sekretäri valimine.
  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
  • 2023/24. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
  • 2024/25. õa üldtööplaani kinnitamine.
  • Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta