Päevakord:

  • Õppenõukogu sekretäri valimine.
  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine.
  • 2021/22. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
  • 2022/23. õa üldtööplaani kinnitamine.
  • Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.