Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • Õppenõukogu sekretäri valimine;
  • 2020/21. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
  • 2021/22. õa üldtööplaani kinnitamine;
  • Õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kasutusele võtmine seoses riskide vältimisega;
  • Kooliraamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine;
  • Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.