Päevakord:

  • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest;
  • 2018/19. õa sisehindamise tulemuste läbi arutamine, ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks;
  • 2019/20. õa üldtööplaani kinnitamine;
  • õpilaste turvalisusega seotud riskide läbi arutamine õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kasutusele võtmine seoses riskide vältimiseks;
  • arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta.