1. Kinnitada hoolekogu tööplaan 2018/19. õ.a
  2. Kiideti heaks kooli eelarve 2019. aastaks
  3. Jätkata mitteeristavat hindamist loov- ja valikainetes ka 7. klassides.
  4. Jätkata kujundavat hindamist ka teises klassis.
  5. Kiideti heaks muudatused vaheaegades.
  6. Kiideti heaks õuevahetunni ja pika koolilõuna sisseviimine II poolaastast.