1. Kiita heaks „Arenguvestluste läbiviimise kord Võru Kesklinna Koolis“

2. Kehtestada „Õppealajuhatajate, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatustöö alal isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord Võru Kesklinna Koolis“

3. Lastevanemate koosoleku hääletamise tulemusena kinnitada hoolekogu liikmeteks lapsevanemad Margus Külaviir ja Rein Valge