Kuulati ära:

1. Kooli arengukava aastateks 2013-2016.

2. Ülevaade 1.klasside õppesuundadest.

3. Ülevaade remondist.

4. Küsimused seoses üleminekuga gümnaasiumist põhikooliks.

5.IÕK-ga  (IÕK -individuaalne õppekava) seotud teemad.

6. Jooksvad küsimused

OTSUSTATI:

1. Ettepanekud kooli arengukava osas saata direktori meilile 12.oktoobriks.

2.Hoolekogule edastatakse kooli III kooliastme loovtööde läbiviimise kord ettepanekute tegemiseks.

3. Panna kooli kodulehele info nädalavahetusteks antavate kodutööde osas (Tervisekaitse nõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele § 11), millest teavitatakse ka lapsi ning lapsevanemaid.