Õpilasesinduse põhimäärus

Võru Kesklinna Kooli õpilasesinduse põhimäärus

I Üldsätted

1.1. Võru Kesklinna Kooli õpilasesindus (edaspidi ÕE) on valitud õpilaskonna poolt
tuginedes õpilasesinduse õigusele.
1.2. ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi.
ÕE-sse võivad kuuluda kõik Võru Kesklinna Kooli 7 .– 9. klassi õpilased.
1.3. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhimäärusest, kooli põhimäärusest, kokkulepetest kooli
juhtkonna ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast tavast.
1.4. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste
organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.5. ÕE ei ole juriidiline isik. Tal on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada
kooli kui haridusasutuse rekvisiite (tempel, blankett jne), kasutada kooli arveldusarvele
kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud rahalisi vahendeid.
1.6. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.7. ÕE-l on õigus astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks,
mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega.
1.8. ÕE alalised struktuuriüksused on õpilasaktiiv ja juhatus.

II Õpilasesinduse tegevuse ülesanded

2.1. ÕE tegevuse ülesanneteks on:
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.1.3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.1.5. järgida ja edendada kooli traditsioone;
2.1.6. hea seista õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.1.7. parandada õpilaste vaba aja sisustamise võimalusi;
2.1.8. suurendada noorte osalust ja aidata kaasa kodanikuühiskonna arengule;
2.1.9. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.

III Õpilasesinduse õigused ja kohustused

3.1. Oma eesmärkide saavutamiseks on ÕE-l õigus:
3.1.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
3.1.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli
juhtkonnaga;
3.1.3. kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppes ettenähtud korras saada koolilt ainelist abi
oma tegevuse korraldamiseks;
3.1.4. kasutada, arvestades kooli sisekorda, tasuta kooli ruume ja territooriumi oma tegevuse
eesmärkide saavutamiseks;
3.1.5. kaitsta kooli õpilaste huve juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
3.1.6. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha
ettepanekuid asjaomastele isikutele;
3.1.7. luua sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii kodu- kui ka välismaal;
3.1.8. esindada kooli õpilaste huve teistes organisatsioonides;
3.1.9. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes;
3.1.10. luua uusi traditsioone;
3.1.11. algatada ja korraldada erinevaid sündmusi ja projekte.
3.2. ÕE-l ei ole õigust sekkuda õppeprotsessi ja ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha
ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks.
3.3. ÕE järgib koolis väljakujunenud traditsioone ja tavasid.
3.4. ÕE ei tohi oma tegevuses vastuollu sattuda Võru Kesklinna Kooli põhimääruse ja kooli
kodukorraga.

IV Õpilasesinduse sisekorraldus

4.1. ÕE tegevuse aluseks on kooli ÕE põhimäärus:
4.1.1. põhimääruse võtab vastu ÕE koosolek lihthäälteenamusega;
4.1.2.Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse õpilaskonna poolt heaks ülekoolilise referendumi
käigus, kus kõikidel kooli õpilastel on võimalus anda oma vastuhääl. Õpilasesinduse
põhimäärus loetakse heaks kiidetuks, kui vastuhääle on andnud vähem kui 1/3 kooli
õpilastest. Referendumi läbiviimise täpsem kord kinnitatakse direktori poolt
4.1.3. põhimäärus jõustub pärast selle kinnitamist direktori poolt.
4.2. Iga õppeaasta alguses võib iga 7.-9. klassi õpilane liituda ÕE-ga.
4.3. ÕE tegevus võib toimuda nii tundide ajal, vastavalt kokkuleppele, kui ka pärast tunde.
4.4. ÕE koosolekud:
4.4.1. õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul.
Esimese koosoleku kutsub kokku ja organiseerib kevadel valitud uus juhatus;
4.4.2. ÕE juhatus kutsub ÕE koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks
korda õppeveerandi jooksul;
4.4.3. erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib 2/3 ÕE liikmetest või kooli
juhtkond või ÕE juhatus ja sellest teatatakse ette vähemalt 3 päeva ÕE stendil ja infolistis;
4.4.4. ÕE koosoleku päevakord tehakse juhatuse poolt klassidele teatavaks vähemalt kolm
päeva enne ÕE koosoleku toimumist. Klassidel on õigus teha ettepanekuid päevakorra täiendamiseks
kirjalikus vormis hiljemalt koosoleku toimumisele eelneva päeva lõpuks;
4.4.5. koosolekut juhatab president. Tema puudumisel asepresident, viimase puudumisel
kõige vanem hääleõiguslik esindaja;
4.4.6. koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 ÕE liikmetest.
4.5. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega:
4.5.1. igal ÕE liikmel on üks hääl;
4.5.2. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud:
4.5.2.1. kõik isikuvalimised koosolekul tehakse salajase hääletuse teel;
4.5.2.2. kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt 1 ÕE liige.
4.6. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile
kirjutavad alla president ja protokollija.
4.6.1. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse
4.7. ÕE pädevuses on:
4.7.1. juhatuse liikmete valimine;
4.7.2. presidendi volituste kinnitamine ja ennetähtaegne ametist vabastamine;
4.7.3. juhatuse, presidendi ja revidendi aruannete kuulamine, nende kinnitamine ning nende
tegevusele hinnangu andmine;
4.7.4. ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule;
4.7.5. põhimääruse muutmine;
4.7.6. piirkondliku või ülevabariigilise õpilasesinduste struktuuriga ühinemise otsustamine;
4.8. ÕE tegevusest, ettepanekutest ja otsustest teavitavad õpilasi ja direktsiooni ÕE liikmed,
juhatus ja revident.
4.9. ÕE liige:
4.9.1. liikme volitused kestavad ühe õppeaasta;
4.9.2. on kohustatud oma klassi ÕE-s toimuvast informeerima;
4.9.3. on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse või presidendi poole;
4.9.4. võib igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse.
4.10. ÕE liikme võib esindusest välja arvata:
4.10.1. tema vähese aktiivsuse tõttu;
4.10.2. kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet;
4.10.3. kui tema teod on vastuolus ÕE põhimääruse või muude otsustega.
4.11. Iga liige on kohustatud:
4.11.1. täitma talle usaldatud ülesande;
4.11.2. kontrollima kogu kooli territooriumi, et seal ei tehtaks midagi, mis on vastuolus hea
tava või kooli kodukorraga
4.11.3. osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, v.a. mõjuva põhjuse olemasolul.

V Õpilasesinduse juhatus

5.1. Juhatus koosneb presidendist, 2 asepresidenti, revidendist ja toimkondade juhtidest.
5.2. Juhatus valib oma liikmete hulgast presidendi ja asepresidendi.
5.3. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad igal nädalal. Juhatuse koosolekut on õigus
kokku kutsuda presidendil ja vähemalt kolme juhatuse liikme ettepanekul.
5.4. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema puudumisel asepresident.
5.5. Igal juhatuse liikmel on otsustamiseks üks hääl.
5.6. Juhatuse ülesanded on:
5.6.1. viia ellu ÕE otsused;
5.6.2. esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
5.6.3. võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli
õpilaste ettepanekute elluviimiseks;
5.6.4. vastavalt ÕE volitusele arutada läbi ja volitada presidenti alla kirjutama kokkulepetele
kooli juhtkonnaga;
5.6.5. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
5.6.6. kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks;
5.6.7. kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud rahaliste ja
mitterahaliste vahendite kasutamine sündmuste korraldamiseks.
5.7. Juhatuse liikme saab tagasi kutsuda ja asendada ÕE otsusega.

VI Õpilasesinduse president

6.1. President valitakse ÕE juhatuse poolt salajasel hääletusel üheks aastaks. Valituks
osutumiseks on vajalik lihthäälteenamus.
6.2. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd.
6.3. Presidendi pädevuses on:
6.3.1. osaleda kooli õppenõukogu, hoolekogu ja juhtkonna töös vastavalt kokkuleppele kooli
juhtkonnaga ning ÕE ja juhatuse volitusi arvestades;
6.3.2. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel;
6.3.3. võib määrata juhatust esindama antud asjas kompetentse inimese.
6.4. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE
liikmetest või juhatusest, kui:
6.4.1. president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku
seisundi, õppeedukuse vms põhjusel;
6.4.2. presidendi tegevus ei vasta ÕE põhimäärusele või kooli põhimäärusele või ta ei täida
või rikub õpilasaktiivi volitusi või kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppe tingimusi;
6.4.3. presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

VII Õpilasesinduse asepresident

7.1. Asepresidendiks saab presidendivalimistel teiseks tulnud kandidaat.
7.2. Asepresidendi ametiaeg on 1 aasta.
7.3. Asepresident vastutab ÕE funktsioonide täitmise eest.
7.4. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.
7.5. Asepresident võib esindada ÕE liikmeid vastavate volituste alusel.
7.6. Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE
liikmetest, ÕE juhatusest või ÕE president samadel asjaoludel kui toimub presidendi
ennetähtaegne vabastamine või asendamine (6.4.1-6.4.3).

VIII Õpilasesinduse revident

8.1. Revidendi ülesandeks on:
8.1.1. kontrollida ÕE rahaliste vahendite liikumist ja kasutamist;
8.1.2. kontrollida ÕE-le kuuluva vara kasutamist;
8.1.3. esitada ÕE üldkoosolekul revisjoni aruanne.
8.2. Revidendil on õigust saada teavet kooli juhtkonnalt kooli eelarve ja kooli eelarves ÕE
tegevuse toetuseks ettenähtud rahalistest vahenditest.
8.3. Revidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha 2/3 ÕE
liikmetest, ÕE juhatuse liikmetest või ÕE president samadel asjaoludel kui toimub presidendi
ennetähtaegne vabastamine või asendamine (6.4.1-6.4.3).

IX Õpilasesinduse toimkonnad

9.1. ÕE koosneb kultuuri-, hariduse-, spordi- ja välistoimkonnast.
9.2. Igal toimkonnal on alaliselt olemas vaid juhtkond ja ühe toimkonna juhtkonda kuulub
kuni 5 hääleõiguslikku liiget.
9.3. Toimkondade juhid võivad kaasata oma tegevusse kõiki asjast huvitatud õpilasi.
9.4. Toimkondade esindajate ülesandeks on iga poolaasta lõpul (detsembris ja mais) esitada
ÕE koosolekul toimkonna tegevusaruanne.
9.5. Toimkonna juhtkonna liikme tagasikutsumise ettepaneku võib teha ÕE juhatusele iga ÕE
liige, kui:
9.5.1. toimkonna juhtkonna liige ei täida oma ametikohustusi ja on väheaktiivne;
9.5.2. toimkonna juhtkonna liige kahjustab kooli või ÕE mainet.
9.6. Iga toimkond vastutab ainult oma kindla ala või talle usaldatud ülesande eest.

X Õpilasesinduse tegevuse lõpetamine

10.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha president, juhatus või 2/3
liikmetest, kooli juhtkond, samuti 2/3 kooli õpilaskonnast.
10.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise
suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.

Vastu võetud Võru Kesklinna Kooli õpilasesinduse koosolekul
15. oktoober 2013

Kehtestatud Võru Kesklinna Kooli direktori 21.10.2013. a käskkirjaga nr 20.2-1/294
Kaare Martinfeld
Direktor

Kristina Bianca Rantala
Õpilasesinduse president